Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden.

Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere reis. Voor sommige reizen gelden bovendien additionele voorwaarden. Deze voorwaarden gelden eveneens voor de via de website aangeboden reizen.

Welke voorwaarden zijn van toepassing:
Lijndienst- en lowcostticket: algemene voorwaarden van André’s Tours en de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Algemene voorwaarden André’s Tours

Begripsbepalingen

De opdracht:
De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en André’s Tours.
1.2 André’s Tours:
Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
1.3 Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
1.4 Reiziger:
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door André’s Tours verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
1.5 Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij André’s Tours uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

Artikel 1 – Totstandkoming reisovereenkomst

1. Een reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van André’s Tours en de aanvaarding daarvan door de reiziger/opdrachtgever.
2. Geldt de aanmelding een aantal reizigers die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de reiziger verplicht daarvan terstond en nadrukkelijk melding
te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de reisovereenkomst mede kunnen bepalen( prijs, kamerindeling, etc.).
3. De reiziger/opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeien.
4. De door André’s Tours toe te sturen nota’s gelden als een bevestiging van de totstandkoming van de reisovereenkomst . André’s Tours behoudt het recht bij het niet nakomen van betalingsafspraken deze overeenkomst te ontbinden of te wijzigen zonder tussenkomst van een rechterlijke macht.
5. In geval een reis is volgeboekt, krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, in elk geval binnen 2 weken na ontvangst van het inschrijvingsbewijs.
6. Prijsopgaven en offertes die zowel schriftelijk als digitaal worden aangeboden zijn gebonden aan momentopnames en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen (door luchtvaartmaatschappijen, touroperaters etc). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de door André’s Tours aangeboden prijsopgaven en offertes.(per telefoon/fax/mail en overige.)
7. De reisovereenkomst komt tot stand bij een tijdige aanbetaling, alle voorafgaand aangeboden offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele prijswijzingen door heffingen en toeslagen door de in de reisovereenkomst vermelde dienstverlener (luchtvaartmaatschappijen, touroperaters, hotelketens etc.)
8. Herroeping aanbod Het aanbod van André’s Tours is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.
9. Kennelijke fouten Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden André’s Tours niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
10.André’s Tours kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger/opdrachtgever en de door de reiziger/opdrachtgever gekozen dienstverlener. André’s Tours is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.
11. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd.
12. André’s Tours kan, mits dit van tevoren aan de reiziger/opdrachtgever bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Artikel 2 – Betaling

1. Voor betalingen aan Andre’s Tours wordt er een factuur gestuurd.
2. De eerste betaling is groot 10% van de reissom met een minimum van € 150,-. , bij groepsaanvragen dient deze aanbetaling 10% van de totaal gefactureerde reissom te zijn. Deze betaling dient binnen een week na factuurdatum te worden voldaan. Op de nota staat vermeld wanneer de rest van de reissom dient te worden voldaan. De volledige reissom dient in de meeste gevallen zes weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Andre’s Tours is gemachtigd om conform gemaakte afspraken de uiterste betaaldatum in verband met eventuele ticketing deadlines te herzien. Bij latere aanmelding dan zes weken voor vertrek dient de reissom onmiddellijk en volledig voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst door André’s Tours worden gewijzigd of geannuleerd, in welk geval betaalde gelden worden gerestitueerd na aftrek van door André’s Tours gemaakte kosten.
3. André’s Tours is gemachtigd de tarieven te herzien bij het in gebreke blijven van betaling vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
4. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft André’s Tours het recht om de reissom te verhogen in verband met wijzigingen door luchtvaartmaatschappijen of vervoerskosten, de verschuldigde belastingen, heffingen en eventuele toepasselijke wisselkoersen.
5. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger/opdrachtgever in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. André’s Tours heeft als dan het recht de kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
6. Bij losse vliegtickets dient het saldo per direct te zijn voldaan, ter voorkoming van tariefsverhogingen.

Artikel 3 – Reissom, -duur, -programma

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld. Per boeking berekenen wij minimaal € 25,- boekingskosten.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze André’s Tours bekend waren op de dag van druk van het programma.
3. Na tijdige volledige betaling van de reissom zal André’s Tours gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten en/of de koers van de dollar kan André’s Tours tot 5 dagen voor vertrek van deze bepaling afwijken.
4. Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan heeft André’s Tours het recht om tot 5 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de administratiekosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen en overige aan de luchtvaartmaatschappijen gerelateerde heffingen en verhogingen .
5. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Indien de reiziger de verhoging van de reissom afwijst, heeft André’s Tours het recht de overeenkomst op te zeggen. Artikel 4 is hier van toepassing.
6. Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend.
7. André’s Tours behoudt zich het recht voor om een reisprogramma te wijzigen.
8. Bij groepsreizen kunnen aanvullende en/of afwijkende regels en vergoedingen gelden. Hierop zal de reiziger/opdrachtgever door André’s Tours op gewezen worden.

Artikel 4 – Annulering door de reiziger/opdrachtgever:

1. Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. meer dan 8 weken voor vertrek € 400 per persoon en/of deelnemer. Zie punt 5.
b. tot 8 weken voor vertrek 50% van de reissom
c. tot 4 weken voor vertrek 75% van de reissom
d. binnen 4 weken voor vertrek 100% van de reissom
Indien de kosten hoger bedragen dan bovenstaande annuleringsvoorwaarden, worden deze doorberekend aan de reiziger/opdrachtgever.
2. Indien de reiziger annuleert om voor de verzekeraar geldige reden dan zijn deze kosten verzekerd op de annuleringsverzekering. Indien voor de overblijvende reiziger(s) een nieuwe reisovereenkomst wordt afgesloten zal voor hem(hen) de reissom van toepassing zijn zoals deze in het programma vermeld is.
3. Bij groepsreizen hanteert André’s Tours annuleringskosten ter hoogte van 15% van de totaal gefactureerde reissom.
4. De annuleringskosten zijn per persoon en/of deelnemer.
5. Bij losse vliegtickets zijn de annuleringskosten 100% van de reissom. Er is geen sprake van een afkoelingsperiode.

Artikel 5 – luchtvaartmaatschappijen

1. Bij onderlinge overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen (waaronder interline agreements, codesharing etc.) zal André’s Tours geen enkele aansprakelijkheid erkennen bij de eventuele gevolgen en/of schade die bij de opdrachtgever/reiziger (in)direct hieruit voortvloeit.
2. aanvullende voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen waaronder vluchtaanvragen vallen ook onder de overeenkomst tussen opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij (dienstverlener), ook hierin is André’s Tours zelf geen partij in deze overeenkomst.

Artikel 6 – Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door André’s Tours algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
3. In verband met het bepaalde in voorgaande leden geldt voor reizigers met niet-Nederlandse nationaliteit dat door de reiziger zelf extra zorg wordt betracht en informatie wordt ingewonnen bij de betreffende instanties/autoriteiten.
4. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
5.Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
6. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart

Artikel 7 – Reisbescheiden

1.De benodigde vervoersbewijzen worden in de regel uitgereikt op het moment van vertrek (tenzij anders vermeld).
2. Bij losse vliegtickets zullen deze niet eerder dan 7 dagen voor vertrek worden overhandigd.

Artikel 8 – Wijzigingen door de opdrachtgever/reiziger

1. Tot 28 dagen voor vertrek kan de opdrachtgever/reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken die dan voor zover mogelijk zullen worden aangebracht, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever/reiziger de nieuwe reissom voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van € 35,- per persoon verhoogd met eventuele fax, telefoon- en telegramkosten. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger, complete schemawijzingen, aanmeldingen,afmeldingen en overige wijzingen die het bij de dienstverlener aangemeld dienen te worden.
2. Afwijzing van het verzoek zal door André’s Tours worden onderbouwd.
3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.
4. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd, dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
5.Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering– of wijzigingskosten,ook zijn de kosten die André’s Tours moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid André’s Tours

1. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
2. André’s Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, kwetsing of ongeval aan goederen of personen.
3. André’s Tours is niet aansprakelijk voor drukfouten en of kennelijke vergissingen in de reisgids of ander promotionele activiteiten.
4. André’s Tours is niet aansprakelijk voor wijzigingen in programma’s die het gevolg zijn van wijziging naderhand door luchtvaartmaatschappijen van vliegdata vliegschema’s en tarieven.
5. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt André’s Tours geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
André’s Tours draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
6. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing.
7.Voorzover André’s Tours zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger/opdrachtgever daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van André’s Tours beperkt tot maximaal 1% van de gefactureerde diensten.
8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van André’s Tours en/of de door deze ingeschakelde derde.
9. André’s Tours is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities.

Artikel 10 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger/opdrachtgever.

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van André’s Tours ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger/opdrachtgever. Iedere reiziger dient zich te vergewissen van de vertrektijden en daarnaar te handelen.
2. De reiziger die hinder/last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door André’s Tours van (voortzetting)de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Restitutie van de reissom, of van een gedeelte van de reissom, kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
3. De opdrachtgever/reiziger is zowel jegens André’s Tours als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door André’s Tours.
4. Indien de opdrachtgever(aanmelder) handelt namens een groep, draagt de opdrachtgever(aanmelder) de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijk ten aanzien van de gehele groep in de gemaakte reisovereenkomst. Tevens dient de aanmelder het advies en de informatie ten aanzien van de reis correct en naar juistheid over te brengen op de groep.
5. De opdrachtgever (aanmelder) bij groepsreizen (en -aanvragen) handelt voor eigen rekening en verantwoording.
6. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Ook is de reiziger er zelf verantwoordelijk voor dat hij bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Zolang deze gegevens niet of onvolledig zijn aangeleverd zal de overeenkomst als onvolledig worden beschouwd en zal de opdrachtgever/reiziger tot die tijd in gebreke blijven.

Artikel 11 – Rente en incasso

De reiziger/opdrachtgever die niet tijdige aan een geldelijke verplichting jegens André’s Tours heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging. Voorts is hij/zij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

Artikel 12– Klachten

1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk tijdig dan wel ter plaatse te worden gemeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan moet deze klacht schriftelijk binnen een maand na thuiskomst En gemotiveerd worden ingediend bij André’s Tours.
2. De reiziger die doordat hij/zij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma en de Maaltijden deel kan nemen, heeft geen recht op vergoeding van gemiste zaken.

Artikel 13 – Acceptatie

Elke reiziger/opdrachtgever accepteert, door inschrijving de voorwaarden van André’s Tours.

Artikel 14 – aanvullende voorwaarden

André’s Tours is gemachtigd aanvullende voorwaarden toe te voegen met het oog op verschillend type reizen.

Algemene gegevens
André’s Tours
Nassaukade 334
1053 LV Amsterdam
Nederland
W: www.andrestours.nl
E: info@andrestours.nl ® 2002

Favorieten

 • Suriname
 • Curacao
 • New York
 • Bangkok
 • Spanje
 • Brazilië

Top bestemmingen

 • Suriname
 • Dominicaanse republiek
 • Spanje
 • Thailand
 • Dubai
 • Nederlandse Antillen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en wees er als één van de eerste bij!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!